Onderstaande video's van gebruikersbijeenkomsten van de BWU.NL geven een goede indruk van deze goed bezochte en hoog gewaarde events.

 

Event 21 maart 2012 bij Koninklijke Euroma
te Wapenveld

 

Event 20 juni bij Moba te Barneveld

  

 

 

U wilt ook deelnemen aan deze events en de voordelen ervaren van het lidmaadschap?

Meldt u vandaag nog aan!

Aanmelding voor lidmaatschap

Wij houden ons op het forum aan de volgende etiquette om er voor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk profijt uit het BWU.NL forum kan halen:

Post regels

 1. Op het forum wordt ABN gebruikt.
 2. Voordat je gaat posten dien je eerst het forum te doorzoeken. Jouw vraag of opmerking kan al eerder gepost zijn, bediscussieerd zijn of zelfs opgelost zijn.
 3. Posts moeten on-topic zijn m.b.t. het forum en de thread waarin je post. Moderators mogen verkeerde posts naar de juiste locatie (forum/thread) verplaatsen of verwijderen.
 4. Het is in principe niet toegestaan om te reageren op topics die de status [opgelost] hebben. Uitzondering indien de toevoeging duidelijk toegevoegde waarde heeft voor de huidige oplossing.
 5. Moderators mogen verkeerd geplaatste posts naar de juiste locatie verplaatsen of verwijderen. Als je zelf ontdekt hebt dat je verkeerd geplaatst hebt, vraag dan aan moderator van het betreffende forum via PM of de post verplaatst kan worden. Plaats in ieder geval zelf geen nieuwe om vervuiling te voorkomen.
 6. Beschrijf een onderwerp zodanig dat het duidelijk weergeeft waar je post over gaat. Iets als 'Help' of 'Waarom werkt dit niet' zijn GEEN goede onderwerpen.
 7. Gebruik geen woorden als 'Belangrijk' of 'Urgent' in je onderwerpen. Alle posts hier worden gezien als belangrijk.
 8. Leg je probleem goed uit, en geef zoveel mogelijk concrete gegevens die van belang kunnen zijn zoals productnaam, versie, servicepacks, besturingssysteem, database enz.
 9. Gebruik niet allemaal hoofdletters, overbodig gebruik van vraag- en/of uitroeptekens in je onderwerp of post.
 10. Als je onzeker bent of je wel moet posten, vraag dan één van de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van deze site voordat je gaat posten.
 11. Het is niet toegestaan een post omhoog te kicken (het plaatsen van een reactie zonder extra info om zo de thread hoger in de lijst te krijgen). Dit wordt ook wel postbumping genoemd.
 12. Plaats geen vragen in reeds opgeloste onderwerpen. De meeste leden zullen je vraag waarschijnlijk niet bekijken.
 13. BWU.NL FORUM is een besloten forum. Alle geplaatste berichten zijn alleen openbaar voor leden. Geplaatste berichten worden niet aangepast of verwijderd.


Alhoewel de administrators en moderators hun best doen alle posts te bekijken en posts die niet aan de regels voldoen te verwijderen, is dit een moeilijke taak.
Alle berichten geven dan ook het standpunt van de auteur weer en de eigenaar, de vereniging BWU.NL, van het forum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de berichten en de eventuele gevolgen die de berichtgeving kan veroorzaken.

Commerciële posts

 1. Commerciële posts mogen uitsluitend door lidbedrijven geplaatst worden binnen het "Vraag en Aanbod" forum.
 2. Bedrijven mogen twee keer per maand een post met een advertentie plaatsen. Mocht er een discussie ontstaan dan mag het adverterende bedrijf binnen de thread daarop reageren.
 3. Elke nieuwe advertentie dient in een nieuwe thread geplaatst te worden.
 4. Een nieuwe advertentie dient ook een NIEUWE advertentie te zijn. Het herhalen van advertenties is niet toegestaan.

Wij verzoeken mensen die vragen om een dienst waar kosten aan verbonden zijn, vooraf een budget op te geven of een offerte te vragen. Wij verzoeken mensen die een dienst tegen betaling aanbieden om, waar mogelijk, een offerte op te stellen met een duidelijke omschrijving.

Community regels

 1. Help anderen. Dit forum is een gemeenschap en dit werkt optimaal wanneer gebruikers relevante informatie delen.
 2. Wees geduldig. Alle deelnemers aan dit forum gebruiken dit forum op vrijwillige basis en nemen dikwijls in hun eigen tijd deel aan discussies.
 3. Wees vriendelijk voor nieuwkomers. Val ze niet aan omdat ze de forum regels nog niet correct toepassen maar wijs hen vriendelijk op de verplichtingen.
 4. Geef feedback. Als iemand je helpt door bijvoorbeeld een vraag te beantwoorden, probeer dan een reactie te geven waaruit blijkt of de oplossing heeft geholpen of niet.
 5. Maak duidelijk aan de lezers van je thread of je probleem is opgelost en bedank de mensen die je hebben geholpen. Vermeld tevens hoe je probleem is opgelost!
 6. Het forum is niet bedoeld voor verdachtmakingen en beledigingen. Misbruik of beledigingen, schelden, grof taalgebruik e.d. zijn niet toegestaan.

Verboden

 1. Geen Spamming - Post geen advertenties, met uizondering in "Vraag en Aanbod" in de forums.
 2. Geen Flaming - Post geen beledigende, grove, vulgaire, haatdragende, racistische, seksistische of obscene berichten in het forum.
 3. Geen Crossposting - Je posts vallen maar in één categorie. Het is dus niet nodig en niet toegestaan om dezelfde post in meerdere forums te posten.
 4. Geen Illegale zaken - Post geen materiaal waar copyrights op rusten of links naar websites met illegale software.

Technische regels

 1. Het verwijderen van verouderde berichten zal plaatsvinden 'wanneer nodig' om zo optimale prestaties van het forum en zoekopdrachten te verkrijgen.

Regels, Moderators & Beheerder

 1. De regels van dit forum kunnen alleen veranderd worden door het bestuur van de BWU.NL, de eigenaar van deze site.
 2. Om er zeker van te zijn dat iedereen zich aan de regels houdt zijn er Moderators die verschillende forums beheren. Moderators worden aangewezen door de Beheerder.
 3. Moderators hebben extra rechten op het forum. Ze kunnen threads sluiten en/of verwijderen, kunnen ze verplaatsen, bewerken en sticky maken.
 4. De Beheerder draagt zorg voor het technisch beheer en de organisatie van het forum.
 5. Als je denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, rapporteer de post dan door op het icoon te klikken.
 6. Als zij dit nodig achten in het belang van het forum, dan kunnen de beheerders van het forum altijd, zonder opgaaf van reden posts, threads of zelfs gebruikers van dit forum verwijderen.
 7. Administrators kunnen indien zij dit nodig achten PM berichten van de forumleden inzien.
 8. Als je denkt dat een Moderator zijn macht misbruikt, neem dan contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 9. Als je denkt dat de beheerder zijn macht misbruikt, neem dan contact op met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

TER AFSLUITING

 1. Veel plezier op de forums, door anderen te helpen kun je zelf ook veel leren.
 2. Als je vragen hebt over de regels van het BWU.NL forum neem dan gerust contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Baan World Users - Nederland

 

 

 

Statuten

 

 

 

31 oktober 1997


Heden, een en dertig oktober negentien honderd zeven en negentig, verscheen voor mij Mr. Peter Johannes Cornelis Peeters, notaris ter standplaats de gemeente Gilze en Rijen:
de heer Michael Augustinus Maria van Benthum, (paspoort N19793766), directeur operations, wonende te 5263 GM Vught, Eikenlaan 29, geboren te Haps op twee en twintig januari negentien honderd zes en vijftig, gehuwd; ten deze handelende als gevolmachtigde van:

1.      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bald B.V., welke is gevestigd te Dongen, kantoor houdt aldaar Houtstraat 1 (postcode 5107 NB) en welke onder nummer 123037 is ingeschreven in het handelsregister te Tilburg;

2.      de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Remco Ruimtebouw B.V., welke is gevestigd te Best, kantoor houdt aldaar De Waal 22 (5684 PH) en welke onder nummer 44232 is ingeschreven in het handelsregister te Eindhoven;

blijkende van deze volmachten uit twee onderhandse akten van volmacht, welke aan deze akte zijn gehecht en waarmede van het bestaan van de volmachten aan mij, notaris, voldoende is gebleken.

De comparant, handelende als gemeld, verklaarde als volgt:

De naamloze vennootschap Baan Company N.V. gevestigd te Barneveld, en de met haar gelieerde ondernemingen ontwikkelen software ten dienste van professioneel en commercieel gebruik. De afnemers en gebruikers van die software wensen de behartiging van hun belangen in dit verband mede op te dragen aan een vereniging.

Bij deze wordt daartoe door de vermelde door hem vertegenwoordigde besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid opgericht een vereniging, en daarvoor worden de volgende statuten vastgesteld:

 

NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR

ARTIKEL 1.

1. De vereniging draagt de naam: Baan World Users?Nederland.

2. De vereniging is gevestigd te Utrecht.

3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 2.

1.      De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van haar leden op het gebied van geautomatiseerde gegevensverwerking. Uitgangspunten daarbij zijn de softwarepakketten van Baan Company N.V., gevestigd te Barneveld en/of van aan haar gelieerde ondernemingen (hierna tezamen en afzonderlijk genoemd Baan). De vereniging heeft een onafhankelijke positie van Baan.

2.      De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder meer:

a.       het houden van vergaderingen en bijeenkomsten en het doen functioneren van de werkgroepen;

b.      het ten behoeve van de leden afsluiten van overeenkomsten met derden en het deponeren van broncodes van programmatuur;

c.      het verstrekken van voorlichting aan leden;

d.      het uitvoeren, doen uitvoeren, coördineren en stimuleren van alle activiteiten, die gericht zijn op het optimaliseren van geautomatiseerde gegevensverwerking; alles in de ruimste zin, alsmede door alles wat dienstig kan zijn voor     verwezenlijking van het doel.

 

LEDEN EN PARTICIPANTEN

ARTIKEL 3.

1.      a.       De vereniging kent leden en participanten.

b.      Leden zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die hoofdgerechtigd zijn tot ? dan wel het gebruiksrecht hebben van een door Baan ontwikkeld softwarepakket.


c.       Participanten zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die op grond van hun positionering in het bedrijfsleven door Baan zijn erkend als deskundigen ter zake van de door Baan ontwikkelde software. Participanten hebben geen passief kiesrecht ten aanzien van bestuursfuncties en geen stemrecht.
Voor het overige hebben ze alle rechten en verplichtingen, welke in deze statuten en in eventuele reglementen aan de leden zijn toegestaan en opgelegd.

d.      Waar in statuten en reglementen wordt gesproken van leden, worden, tenzij uit het zinsverband ter plaatse anders blijkt, daaronder onverminderd het bepaalde hiervoor onder
c. ? mede begrepen de participanten.

e.       De hoedanigheid van lid of participant wordt verkregen, doordat betrokkene na een aanvrage daartoe bij het bestuur door het bestuur als lid of participant is toegelaten.

2.      Onverminderd het bepaalde in de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement hebben de leden het recht om gebruik te maken van de faciliteiten van? en deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging, zulks met inachtneming van de desbetreffende besluiten en gebruiken.

3.      De leden zijn gehouden aan de vereniging een door de algemene vergadering vastgestelde contributie te betalen, behoudens voorzover zij daarvan door het bestuur zijn vrijgesteld.

4.      De leden van de vereniging kunnen niet door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid te hunnen opzichte uitsluiten van een besluit van de algemene vergadering, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden van de vereniging zijn verzwaard.

5.      Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, behoudens door het bestuur schriftelijk verleende ontheffing.

6.      Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen.

ARTIKEL 4.

1.      Het lidmaatschap eindigt:

a.       door de dood van het lid, of doordat het lid ophoudt te bestaan;

b.      door opzegging door het lid;

c.       door opzegging door het bestuur namens de vereniging;

d.      door ontzetting door het bestuur.

2.      Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap dóór tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap mogelijk indien redelijkerwijs van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

3.      Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing ingeval van opzegging van het lidmaatschap door het bestuur namens de vereniging. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan plaats vinden wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten in de statuten voor het lidmaatschap gesteld, indien het lid ? ondanks betalingsherinnering ? niet, niet tijdig of niet volledig het door hem aan de vereniging verschuldigde voldoet, wanneer aan het lid surséance van betaling is verleend, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging kan ook geschieden, waarin aan een lid surséance van betaling is verleend.


4.      Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het bestuur stelt het betrokken lid binnen één week na het besluit schriftelijk met opgave van redenen van het besluit in kennis. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep te gaan bij de algemene vergadering. In de vergadering waarin het beroep wordt behandeld, heeft de betrokkene tijdens de behandeling van het beroep recht van toegang en mag daarin het woord voeren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, zodat het overigens zijn rechten als lid van de vereniging niet kan uitoefenen.

5.      Indien het lidmaatschap door het bestuur wordt opgezegd, omdat het van mening is dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren of omdat aan het lid surséance van betaling is verleend, is het bepaalde in de tweede, derde, vierde en vijfde zin van lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 

BESTUUR

ARTIKEL 5.

1.      Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd. Voor de eerste maal echter benoemen de oprichters de bestuursleden. Om tot bestuurslid te kunnen worden benoemd, dient betrokkene lid te zijn van de vereniging. Tot bestuurslid zijn evenwel ook benoembaar zij, die bij een lid een directiefunctie vervullen, dan wel bij een lid in dienstverband werkzaam zijn, een en ander mits betrokken lid aan de candidatuur van betrokkene tevoren goedkeuring heeft gegeven.

2.      Het aantal bestuursleden wordt ? onverminderd het bepaalde in lid 1 ? bepaald door de algemene vergadering. Indien het aantal bestuursleden daalt tot beneden het vastgestelde aantal, blijft het bestuur niettemin bevoegd, onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 3, en onverminderd de verplichting van het bestuur om ten spoedigste in de vacature(s) te doen voorzien. Voor de eerste maal echter bepalen de oprichters het aantal bestuursleden.

3.      a.       De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd, zowel het bestuur alsmede een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende van de stemmen. Een voordracht van het bestuur wordt uiterlijk bij de oproeping van de vergadering meegedeeld. Een voordracht van de zijde van leden moet uiterlijk twee weken voor de vergadering bij het bestuur schriftelijk zijn ingeleverd en voorzien zijn van de accoordverklaring van de voorgedragene.

b.      Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste met twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit in een algemene vergadering, in welke vergadering aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van twee/derde (2/3) van de stemmen.

c.       Indien geen voordracht is gemaakt of indien aan de ingediende voordracht(en) het bindend karakter is ontnomen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze.

d.      Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging voor wat betreft bedrijfsgrootte, regionale spreiding en in gebruik zijnde software?pakketten.

4.      Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a.       doordat betrokkene ophoudt lid te zijn van de vereniging, of om enige reden het zelfstandig beheer over zijn vermogen verliest;

b.      door schriftelijke ontslag nemen;


c.       door ontslag door de algemene vergadering;

d.      door periodiek aftreden;

e.       doordat betrokkene ophoudt in dienstverband bij een lid werkzaam zijn.


 

5.      Ieder bestuurslid kan door de algemene vergadering worden ontslagen, ongeacht de periode, waarvoor het is benoemd. 6. Een in een tussentijds ontstane vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.

7.      Het bestuur stelt een rooster op, ingevolge hetwelk ieder jaar tenminste twee bestuursleden aftreden en ieder bestuurslid na ten hoogste drie jaar tenminste eenmaal is afgetreden. Het rooster wordt aldus ingericht, dat niet in één jaar zowel de voorzitter, als de secretaris aftreden. Een ingevolge het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.

ARTIKEL 6.

1.      Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.      Het bestuur is bevoegd tot het stellen van alle rechtshandelingen, welke ook, daaronder medebegrepen het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3.      Evenwel behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor handelingen of combinaties van onderling samenhangende rechtshandelingen, welke een belang of waarde van vijf en twintig duizend gulden (¦ 25.000,00) te boven gaan.

ARTIKEL 7.

1.      De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden aan, een secretaris en een penningmeester, die met de voorzitter het dagelijks bestuur vormen. De functies van secretaris en penningmeester zijn in één persoon verenigbaar. Indien een dergelijke vereniging van functies plaats heeft, wordt een derde bestuurslid aangewezen als lid van het dagelijks bestuur.

2.      Het dagelijks bestuur behartigt de lopende zaken en is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het bestuur.

3.      De vereniging wordt mede vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging door het bestuur, dan wel zoals voorzien in de vorige volzin, omvat mede de bevoegdheid tot vertegenwoordiging bij de in lid 2 van artikel 6 bedoelde overeenkomsten en de tenuitvoerlegging daarvan.

ARTIKEL 8.

1.      Het bestuur vergadert tenminste twee maal per verenigingsjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, dan wel tenminste twee andere leden van het bestuur dit noodzakelijk achten.

2.      De vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter, danwel door de leden van het bestuur in het vorige lid van dit artikel bedoeld of namens deze(n) door de secretaris.

3.      De bijeenroeping geschiedt op een termijn van tenminste vier dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend, onder opgave van de plaats en het tijdstip van de vergadering.

4.      Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal van zijn in funktie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan slechts een ander bestuurslid bij volmacht vertegenwoordigen.


5.      Alle besluiten van het bestuur worden genomen met meer dan de helft van het aantal van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien bij verkiezing van personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen verkregen, zo nodig na tussenstemming. Indien bij een herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

6.      De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen van het bestuur worden gehouden, met dien verstande dat, indien één of meer leden van het bestuur zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden. Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende, gesloten briefjes.

7.      In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

8.      De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

9.      Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon, tenzij een notarieel proces verbaal wordt opgemaakt. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken. De notulen worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de notulist.

10.    In afwijking van het in dit artikel bepaalde kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen van het bestuur niet in acht genomen.

 

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 9.

1.      Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de Wet of de statuten aan het bestuur of een ander orgaan van de vereniging zijn opgedragen.

2.      In de algemene vergadering hebben alleen leden stemrecht. Ieder lid heeft één stem.

3.      Een lid kan zijn stem door een daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Hij kan daarbij slechts voor één medelid als gemachtigde optreden.

ARTIKEL 10.

1.      De algemene vergaderingen worden bij voorkeur gehouden in de plaats, waar de vereniging statutair is gevestigd.

2.      Jaarlijks wordt tenminste een algemene vergadering gehouden, zulks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van die termijn door de algemene vergadering. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

3.      In de in het vorige lid van dit artikel bedoelde algemene vergadering (ook te noemen: "jaarvergadering") brengt het bestuur zijn jaarverslag, opgemaakt door de secretaris, uit en doet het, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overige nodige bescheiden, opgemaakt door de penningmeester, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.

4.      Tenzij in het betreffende verenigingsjaar reeds eerder een algemene vergadering is gehouden, waarin dat punt is behandeld, wordt in de jaarvergadering voorts in elk geval de vervulling van vacatures in het bestuur behandeld.

5.      De algemene vergadering benoemt een register?accountant, die tot taak heeft het doen van onderzoek van de door de penningmeester opgemaakte stukken, vermeld in lid 3 van dit artikel. De register?accountant brengt aan de algemene vergadering verslag van zijn bevindingen uit. Het bepaalde in artikel 393 boek 2 Burgerlijk Wetboek is ten deze van overeenkomstige toepassing.


6.      Het bestuur doet de in lid 3 van dit artikel bedoelde door de penningmeester opgemaakte stukken tijdig vóór de dag waarop de algemene vergadering, waarin die stukken zullen worden behandeld, wordt gehouden, aan de in lid 5 van dit artikel bedoelde register?accountant toekomen.

7.      Het bestuur is verplicht aan de register?accountant bedoeld in lid 5 van dit artikel alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

8.      Goedkeuring door de algemene vergadering zonder voorbehoud van de door het bestuur gedane rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor al zijn handelingen in het betreffend verenigingsjaar, waarvan uit de overgelegde stukken blijkt.

ARTIKEL 11.

1.      Naast de in artikel 10 lid 2 van de statuten bedoelde vergadering worden voorts zo dikwijls algemene vergaderingen gehouden als het bestuur zulks wenselijk oordeelt.

2.      Op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden, alsmede ? indien dat minder is ? tenminste zoveel leden als gezamenlijk bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Wordt aan die verplichting door het bestuur niet binnen veertien dagen voldaan, dan kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van een algemene vergadering overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept, danwel bij advertentie in tenminste één in de plaats waar de vereniging haar statutaire zetel heeft veelgelezen landelijk verschijnend dagblad. De aldus bijeengeroepen algemene vergadering kan rechtsgeldig besluiten nemen.

3.      Behoudens in het geval bedoeld in het vorige lid van dit artikel roept het bestuur de algemene vergadering bijeen. De bijeenroeping geschiedt op een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend. De bijeenroeping geschiedt door middel van een mededeling in een, in de plaats van statutaire vestiging van de vereniging, veelgelezen landelijk verschijnend dagblad en/of door middel van oproepingsbrieven, gericht aan de adressen van de leden als vermeld in het ledenregister.

4.      De oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering.

5.      Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen niet in acht genomen.

ARTIKEL 12.

1.      De voorzitter of bij diens afwezigheid een ander lid van het bestuur leidt de algemene vergadering; indien geen bestuurslid aanwezig is, dan voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.

2.      Van het verhandelde in de algemene vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon, tenzij een notarieel proces?verbaal wordt opgemaakt. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken. De notulen worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de notulist.

ARTIKEL 13.

1.      Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alsmede degenen die daartoe door het bestuur of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.


2.      Alle besluiten waaromtrent bij de Wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien bij verkiezing van personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen verkregen, zo nodig na tussenstemming. Indien bij een herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

3.      De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden, met dien verstande dat, indien één of meer leden zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden. Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes.

4.      In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

5.      Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, voorzover het althans niet betreft een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging.

 

FINANCIEN

ARTIKEL 14.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan/worden verkregen uit:

a.      contributies van de leden;

b.      bijdragen van derden;

c.      opbrengst van niet verteerde inkomsten;

d.      andere baten.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARTIKEL 15.

De algemene vergadering kan een reglement vaststellen, dat niet van kracht is, voorzover het in strijd is met de Wet of met de statuten. In dat reglement kunnen bepalingen worden opgenomen ter nadere uitwerking van hetgeen in de statuten is geregeld, danwel aangelegenheden worden geregeld, die niet in de statuten of de Wet zijn geregeld.

 

STATUTENWIJZIGING

ARTIKEL 16.

1.      In de statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan op voorstel van het bestuur of tenminste vijf leden en door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.      Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten, onverminderd het bepaalde in artikel 11 van de statuten, tenminste vijf dagen vóór de dag van de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe voor de leden geschikte, bij de oproeping vermelde, plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.      Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statuten wijziging met algemene stemmen wordt genomen.


4.      Tot wijziging van de statuten kan, indien het voorgaande lid van dit artikel niet van toepassing is, door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering het vereiste quorum niet aanwezig, dan kan mits na afloop van de eerste vergadering en binnen vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden opgeroepen en gehouden, waarin kan worden beslist, ongeacht het aantal aanwezige leden; bij de oproeping wordt vermeld, dat deze vergadering een tweede vergadering is in de zin van dit lid.

5.      Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is verleden.

6.      De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging zullen luiden, neer te leggen te kantore van het verenigingen register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier gebied de vereniging haar zetel heeft.

 

ONTBINDING

ARTIKEL 17.

1.      Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van het voorgaande artikel van de statuten is, zoveel mogelijk, van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.

2.      Een besluit tot ontbinding moet, om geldig te zijn, mede omvatten de aanwijzing van een na liquidatie eventueel resterend batig saldo. Bij het doen van de aanwijzing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het doel van de vereniging.

3.      Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.

4.      Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 6. Zij die met de vereffening van de vereniging zijn belast, zijn verplicht van de ontbinding inschrijving te doen in het in artikel 16 lid 6 van de statuten bedoelde register.

 

ALGEMENE BEPALING

ARTIKEL 18.

In gevallen waarin de Wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

De comparant, handelende als gemeld, verklaarde tenslotte:

A. Voor de eerste maal is het aantal bestuursleden bepaald op vijf.

B. Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd:

1.       de heer Albert Frans Verhoeven, geboren te Luyksgestel op twaalf augustus negentien honderd negen en vijftig en wonende te 5575 AX Luyksgestel, Meerendreef 1; voorzitter;

2.       de heer Anne Sliedrecht, geboren op veertien december negentien honderd een en zestig, wonende te 6652 DG Druten, Korenkamp 9; bestuurslid;

3.       de heer Frans Joseph Willenborg, geboren te Amersfoort op acht en twintig juni negentien honderd drie en zestig en wonende te 3834 XJ Leusden, Vicarishove 59; penningmeester;

4.       de heer Henny Oberink, geboren te Enschede op negentien maart negentien honderd zeven en vijftig en wonende te 7461 XJ Rijssen, Dennenlaan 68; bestuurslid;

5.       de heer Aart de Jong, geboren te Rotterdam op vier en twintig maart negentien honderd een en veertig en wonende te 2941 PC Lekkerkerk, Slobeendstraat 25; secretaris.

 


De comparant is aan mij, notaris, bekend. De wettelijk verplichte identificatie heeft volgens voorschrift plaatsgehad. WAARVAN akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gilze, ten dage als in het hoofd van deze akte gemeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

w.g. M.v.Benthum, P.J.C.Peeters.

 

-----------------------------------------------------------

afschrift zaaknummer 97000857/PP/LB

datum 31 oktober 1997

Mr. P.J.C. Peeters, Notaris te Gilze Rijen

 

 
functie naam /
link e-mail
bedrijf /
link website
plaats /
link info 
Voorzitter Anton Diepeveen Fokker Aerostructures Papendrecht
Secretaris Richard Tijsseling    
Penningmeester Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.'; document.getElementById('cloak91315').innerHTML += ''+addy_text91315+'<\/a>'; //--> Meyn Food Processing Technology Oostzaan
Bestuurslid      
Bestuurslid      
       

 

 

  


 logo sponsor


Hier kan ook uw logo en tekst worden geplaatst !
neem contact op met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

If you have buy cialis canada any of the indicators mentioned and defendant a overdose, find emergency medical attention.

Login leden

Social Links

Follow Us

Copyright © 2010-2014. All Rights Reserved BWU.NL.